۱۳۹۷ اسفند ۱۷, جمعهمطلب جدید ـ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ـ جنگ جهانی چهارم ، بخش ۲۱، تروریسم یهود  مقالات
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

۲ آبان ۱۳۹۷ ـ  جنایت سازمانیافته ، نبرد سازمانهای اطلاعاتی  
۶ خرداد ۱۳۹۷ـ  بازگشت بازها ، صف آرایی جنگ طلبان
۶ خرداد ۱۳۹۶ ـ  ترامپ ، ترکیه ، ایران
۲۲ شهریور۱۳۹۵ـ نگاه به شرق ، قمارسیاسی تازه اردوغان ۲ 

۸ شهریور ۱۳۹۵ـ  نگاه به شرق ، قمارسیاسی تازه اردوغان ۱ 
۱۴آبان ١٣٩۴ـ  ترکیه و جهنمی بنام خاورمیانه بزرگ

۲۱ آبان ۱۳۹۳ ـ  در خاورمیانه  چه  می گذرد ؟
١١ مرداد ١٣٩٣ـ بن بست دولت یهود، شکوه مقاومت مسلحانه
٢٢ تیر١٣٩٢ ـ  کشتیبان را سیاستی دگر باید  ٢
٧  تیر ١٣٩٢ ـ  کشتیبان را  سیاستی دگر باید  ١
٢٥ آبان ١٣٩١ ـ  موازنه جديد پس از انتخابات آمریکا
١٩ بهمن ١٣٩٠ -  سال سرخ و سیاه ـ  بخش سوم ـ ایران ، گزینه های پیش رو
٦   بهمن ١٣٩٠ -  سال سرخ و سیاه ـ بخش دوم ـ  ایران ، بدیل انقلابی
١٥ دیماه ١٣٩٠ -  سال سرخ و سیاه ـ  بخش اول
٢٦ مرداد ١٣٩٠-  اوج گیری"نبرد آلترناتیوها" بر سر لیست تروریستی
 ٣١فروردین١٣٩٠سال زیبا ، متن کامل
 ٨  مرداد ١٣٨٨-   جنبش من ، "جنبش سرخ"
١٢ تیرماه ١٣٨٨ـ  این جنبش ، جنبش من نیست
 ٦ خرداد ١٣٨٨-  زبان تازه ، تحلیلی بر تغییر
 دوم دیماه ١٣٨٧ـ    مرز سرخ
هفتم  آذر  ١٣٨٦-   بحران جنگ ، صف بندیهای نوین
 پنج مهر  ١٣٨٦-   مرز شکنی برای صلح
 دهم دیماه ١٣٨٥-  شکاف در معادله قوا
 دهم مهر  ١٣٨٥-   بدون شرح
٨ اردیبهشت١٣٨٤- تحلیل راه
 ١٨آذرماه  ١٣٨٣ـ  چشم انداز
١٦ آذرماه  ١٣٨٢ ـ  انقلاب یا رفرم 
 ٨  شهریور ١٣٨١ ـ دولت موقت انتقالی
١٤ مرداد  ١٣٨١ ـ  نگاهی دیگربه انقلاب مشروطه
١٥ آبان  ١٣٧٤  ـ   سرنگونی قهرآمیز یا گذارمسالمت آمیز

یادداشت سیاسی

۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ـ  یادداشت سیاسی ـ آزادی بیان

۱۸ فروردین۱۳۹۴ـ یادداشت سیاسی ـ معامله لوزان، توازن جدید
٢٦ خرداد ١٣٩٣ ـ  داعش در صفحه مختصات خاورمیانه جدید
٢١ آذر١٣٩٢ـ یادداشت سیاسی ـ ماندلا، نماد ارزشی گلوبالیسم
٨  آذر ماه  ١٣٩٢ ـ  یادداشت سیاسی  ـ  توافق  ژنو
٥ شهریور ١٣٩٢ ـ  یادداشت سیاسی ـ  سوریه  در تیر رس
٢٦ مهرماه ١٣٩٠ -  یادداشت سیاسی  ـ  بازی خطرناک
١٢ مرداد ١٣٨٨ -  یادداشت سیاسی ـ تیر و تبر بر تن  بی سپر
٢٤مرداد ١٣٨٧-  بازگشت روسیه به صحنه رقابتهای جهانی
١١ تیرماه ١٣٨٦یادداشت سیاسی ـ به سمت تعیین تکلیف نهایی
 ٢٦مرداد ١٣٨٤ -  تخلیه آبادیهای یهودی نشین در نوار غزه
٢  تیرماه  ١٣٨٤ - یادداشت سیاسی ـ  مرحله دوم انتخابات ایران


یادداشت هفته در دیدگاه

٢٧شهریور ١٣٨٥- جایگاه ناسیونالیسسم در استراتژی خلقها
٢٧ مهر  ١٣٨٤     -    یادداشت هفته   ــ    چرخ  پنجم 
٢٧ تیرماه  ١٣٨٤  -    یادداشت هفته   ــ  جنگ  چهارم

بحثهای سیاسی

با اسماعیل نوری علا

انحلال طلبی ـ بخش دوم ـ  ثقل سیاسی یا آلترناتیوحکومت ولایی ـ ١٩مرداد ١٣٩١
انحلال طلبی ـ  بخش اول ـ آلترناتیو سکولار ،  گفتمان انحرافی  ـ  ٥  مرداد ١٣٩١

با حسن داعی


با کورش عرفانی

معضل توده ها ، کابوس روشنفکر جدا از توده  ــ  ١٢ آبان ١٣٨٤

با جمال کمانگر


با عزیزالله پاکنژاد

تقابل دو تحلیل در نمایش پاریس ـ  متن کامل  ـ  ٩ مرداد ١٣٨٢

با علی ناظر


با آرش کمانگر

ترسم نرسی به خانه ای اعرابی این ره که تومیروی به ترکستان ا
ست ـ ١٦ آذر١٣٨١

 با علی جوادی


مصاحبه ها

الف ـ نوشتاری


٢٢ بهمن ١٣٨٨  ــ  پرسشی از  سایت گفتگو ،  پاسخی از بیژن نیابتی
١٩شهریور١٣٨٧ ــ  گفتگوی مجید خوشدل با  بیژن نیابتی
٢٩ دیماه  ١٣٨٧  ــ  مصاحبه  با   سایت   "گزارشگران"
٢٥ اسفند ١٣٨٦  ــ  گفتگوی  م  ــ  ساقی  با   بیژن نیابتی
٢٠ دیماه ١٣٨٦ ــ  مصاحبه با سایتکومله زحمتکشان"
٤ خرداد ١٣٨٥ ــ   گفتگوی دکتر  زری اصفهانی  با  بیژن نیابتی ــ  ٤
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ـ  گفتگوی  زری اصفهانی  با  بیژن نیابتی ــ ٣
١٣ اردیبهشت١٣٨٥ ــ  گفتگوی  زری اصفهانی  با  بیژن نیابتی ــ ۲
٣ اردیبهشت ١٣٨٥ ــ   گفتگوی  زری اصفهانی  با  بیژن نیابتی ــ ١
٤ خرداد ١٣٨٥ ــ    گفتگو  با  بیژن نیابتی    ( متن کامل )
٣  دیماه ١٣٨٣  ــ   مصاحبه با سایت "طلیعه سپیده دمان"
١ اردیبهشت ١٣٨٣ ــ  مصاحبه با سایت"جبهه همبستگی"ب ـ شنیداری

٢٣ مهر ١٣٨٦ ــ  مصاحبه  اول    با     رادیو  پارس
 دیماه ١٣٨٤ ـ  سه هفته ارتباط مستقیم در رادیوطلوع
١٥ دیماه ١٣٨٤ ـ هفته سوم :  بخش اول ـ  بخش دوم
٧  دیماه  ١٣٨٤ ـ  هفته دوم :  بخش اول ـ  بخش دوم
٣٠ آذر  ١٣٨٤ ــ   هفته اول :  بخش اول ـ  بخش دوم
٣٠ تیرماه ١٣٨٤  ــ   مصاحبه  با  رادیو "روژهلات"
٢٢ خرداد ١٣٨٣  ــ   مصاحبه  با  رادیو   "چکاوک"
اردیبهشت١٣٨٣ـ سه روزارتباط مستقیم دررادیو پرواز
٢٢ خرداد ١٣٨٢  ــ    مصاحبه  با   رادیو  "زاگرس"
٢٨ بهمن ١٣٨١  ــ  مصاحبه  با   رادیو "جنگ صدا"

ج ـ دیداری


١٢تیر١٣٨٨ــمصاحبه با تلویزیون ماهواره ای آسو سات 
خرداد١٣٧٩ـ کنفرانس برلین،میزگردی باآذرمدرسی وبیژن نیابتی ـ تلویزیون رسانه


اطلاعیه ها

١٧ شهریور ١٣٩٢ ـ  قتل عام در اشرف
٤ دیماه ١٣٨٨ ـ  فعالین اپوزیسیون در لیست پلیس بین المللی

پیامها
١٥ تیرماه ١٣٨١ ـ  پیام به آذر ماجدی
١٩بهمن١٣٨٠ـ  پیام به منصور حکمت 
به رفقای شورای مرکزی  سازمان چریکهای فدایی خلق

بیانیه  و  فراخوان

٤ شهریور ١٣٨٨ ـ در حمایت ازدکترمحمد ملکی
١٠مرداد١٣٨٨ـ حمایت ازجان و حرمت انسانی ساکنان اشرف
٢٠دیماه ١٣٨٧ـ درحمایت از حقوق مردم فلسطین
١٧شهریور ١٣٨٧ـ فاجعه انسانی در اشرف
١٧آبان١٣٨٦ـ  ملاحظاتی بر فراخوان حزب حکمتیست
در رابطه با ولی الله فیض مهدوی
١٦فروردین ١٣٨٥ـ نگرانی ایرانیان و خواسته های ما
١٤مرداد١٣٨٣ ـ همبستگی با زندانیان سیاسی ـ عقیدتی
٤ تیرماه ١٣٨٢ـ درحمایت از مبارزات دانشجویی
٢٢خرداد ١٣٧٩ـ  درحمایت از تظاهرات سی خرداد